SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTORIA

Instal·lacions a zones ATEX

Una atmosfera potencialment explosiva és aquella atmosfera que pot convertir-se en explosiva degut a circumstàncies locals i de funcionament, degut a la barreja amb l’aire, en condicions atmosfèriques, de substàncies inflamables en forma de gasos, vapors, boires o pols, en les que, després d’una ignició, propaga una combustió.

EEX(i)

Seguretat intrínseca

Protecció aplicada a circuits (sistemes de mesura, regulació i control), amb potències relativament reduïdes, en els que es limita la tensió i intensitat de forma que evitem que es disposi de l’energia mínima necessària que produeixi l’ignició d’una atmosfera explosiva.

EEX(e)

Seguretat augmentada

Protecció aplicada a materials o els seus components amb l’objectiu d’evitar la generació d’espurnes o arcs voltaics, aconseguint que no agafin temperatures perilloses o tensions d’alimentació per sobre d’ 1kV.

EEX(d)

Seguretat antideflagrant

Protecció en la que una vegada produïda una ignició dins de la envolvent, aquesta resistirà la pressió evitant que es propagui a l’exterior.

Realitzant

Aportant

 • Equips ATEX – certificat de fabricant.
  • Luminària.
  • Bombes.
  • Altres.
 • Materials ATEX.
  • Cablejat.
  • Caixes de derivació.
  • Borns.
  • Altres.
 • Eines adequades per treballar a zones ATEX.
  • Anti-espurnes.
  • Anti-magnètiques.

Llocs on es poden generar zones ATEX