SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTORIA

Disseny i muntatge d'armaris
/ quadres elèctrics. Taller propi

Realitzant i/o desenvolupant

 • Comprovacions:
  • Envolvent.
  • Funcionament mecànic.
  • Funcionament elèctric.
  • Aparellatge.
  • Fixacions.
  • Cablejat i pletines.
  • Continuïtat.
  • Identificació.
 • Assaigs d’aïllament.
 • Assaig de rigidesa dielèctrica.
 • Auxiliars.
  • Plànols i esquemes.
  • Neteja interior i exterior.
  • Embalatge.

Per això disposem de: